Join Whatsapp Group. Join now!
Aster MIMS 10/10/2023

Mudra Yojana | സ്വന്തമായി ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ? സഹായത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരുണ്ട്! 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ ധനസഹായം നൽകുന്നു; ഈ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം

സ്ത്രീകൾക്കും സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കും മുൻഗണന Mudra Yojana, Business, Govt Scheme, ദേശീയ വാർത്തകൾ
ന്യൂഡെൽഹി: (KasargodVartha) ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് സാമ്പത്തിക സഹായം തേടുന്ന സംരംഭകനാണോ നിങ്ങൾ? അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കാൻ ധനസഹായം തേടുന്ന ചെറുകിട ബിസിനസ് ഉടമയാണോ? അതെ എങ്കിൽ, സർക്കാർ നിങ്ങളുടെ സഹായത്തിനുണ്ട്. വ്യക്തികളെയും ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളെയും സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ ശാക്തീകരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സംരംഭമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന (Pradhan Mantri Mudra Yojana).
  എന്താണ് മുദ്ര യോജന?

2015 ഏപ്രിലിൽ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് ആരംഭിച്ച ഒരു പ്രധാന പദ്ധതിയാണിത്. ചെറുകിട-സൂക്ഷ്മ-ബിസിനസ് സംരംഭകർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്കും സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവരുടെ പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകമായി വനിതാ സംരംഭകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും വൈദഗ്ധ്യവുമുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കോർപ്പറേറ്റ് ഇതര ചെറുകിട ബിസിനസ് മേഖലകളെ (എൻസിഎസ്ബിഎസ്) ജിഡിപി വളർച്ചയ്ക്കും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.


മുദ്ര യോജന എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

മുദ്ര യോജന ഈട് രഹിത വായ്പകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത് മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു:

* ശിശു: ഇത് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും വളരെ ചെറുകിട ബിസിനസുകൾക്കുമുള്ളതാണ്. ഈ വിഭാഗത്തിൽ 50,000 രൂപ വരെ വായ്പ ലഭിക്കും.

* കിഷോർ: ഉയർന്ന ധനസഹായം ആവശ്യമുള്ളതും 50,001 രൂപ മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്‌പ വേണ്ടിവരുന്നതുമായ ബിസിനസുകൾക്കുള്ളതാണ് ഈ വിഭാഗം.

* തരുൺ: ഈ അവസാന വിഭാഗം വലിയ സാമ്പത്തിക സഹായം തേടുന്ന സ്ഥാപിത സംരംഭങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്, കൂടാതെ അഞ്ച് ലക്ഷം മുതൽ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ നേടാനാവും.

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

വ്യക്തികൾ, പങ്കാളിത്തം, നിയമപരമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഇതര ചെറുകിട ബിസിനസുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് അർഹതയുണ്ട്. നിർമാണം, വ്യാപാരം, സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബിസിനസുകൾ പരിഗണിക്കും. സ്ത്രീ സംരംഭകർക്കും സമൂഹത്തിലെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തികൾക്കും പ്രത്യേക മുൻഗണന നൽകുന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജനയ്ക്ക് കീഴിൽ ആർക്കും വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഇതിൽ, വായ്പ നൽകുന്നതിന് മുമ്പ്, അപേക്ഷകൻ ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിലോ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലോ കുടിശിക വരുത്താൻ പാടില്ലെന്നും തിരിച്ചടവ് നില നല്ലതായിരിക്കണമെന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക. മുദ്ര ലോൺ ലഭിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഏജന്റുമാരുമായോ ഇടനിലക്കാരുമായോ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരില്ല എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഈ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

വായ്പ നൽകുന്ന സ്ഥാപനത്തെയും ബിസിനസിന്റെ സ്വഭാവത്തെയും ആശ്രയിച്ച് നിർദിഷ്ട ആവശ്യകതകൾ വ്യത്യാസപ്പെടാമെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. അതിനാൽ, യോഗ്യതയെയും അപേക്ഷാ പ്രക്രിയയെയും കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷകർ ബാങ്കുമായോ ധനകാര്യ സ്ഥാപനവുമായോ ബന്ധപ്പെടണം.

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

* ബാങ്ക് സന്ദർശിക്കുക:

മുദ്ര സ്കീമിൽ ഭാഗമായ ബാങ്കിനെയോ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തെയോ സമീപിക്കുക. മിക്ക ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകളും സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളും ഈ സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.

* വായ്പ വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക:

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിന് അനുയോജ്യമായ ലോൺ വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അതായത് ശിശു, കിഷോർ അല്ലെങ്കിൽ തരുൺ.

* അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കുക:

മുദ്ര ലോൺ അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിനെ കുറിച്ചും ധനസഹായ ആവശ്യകതകളെ കുറിച്ചും ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക.

* ആവശ്യമായ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുക:

ആവശ്യമായ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുക, അതിൽ ഐഡന്റിറ്റി രേഖകൾ, ബിസിനസ് പ്ലാൻ, സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കണം.

* ലോൺ അംഗീകാരവും വിതരണവും:

നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ പ്രോസസ് ചെയ്ത് അംഗീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ലോൺ തുക നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലെത്തും.

Keywords: News, Top-Headlines, News-Malayalam-News, National, National-News, Mudra Yojana, Business, Govt Scheme, Mudra Yojana explained: Financial support for entrepreneurs

Post a Comment